Full Publication List

2021–Present

 1. Peiyun Li#, Wenxi Sun#, Jiulong Li, Ju-Peng Chen, Xinyue Wang, Zi Mei, Guanyu Jin, Yuqiu Lei, Ruiyun Xin, Mo Yang, Jingcao Xu, Xiran Pan, Cheng Song, Xin-Yu Deng, Xun Lei, Kai Liu, Xiu Wang, Yuting Zheng, Jia Zhu, Shixian Lv, Zhi Zhang, Xiaochuan Dai and Ting Lei*, “N-type semiconducting hydrogel”, Science, 384, 557–563 (2024). (# equal contribution)
 1. Xiangyu Guo#, Xiaochen Li#, Xinyue Wang, Mingxin Li, Xiaochuan Dai, Lingjie Kong, Qun Hao, Jingjing Zhao*, Yong Huang* and Liqun Sun*, “Wearable optical coherence tomography angiography probe for freely moving mice”, Biomed. Opt. Express, 14, 6509–6520 (2023). (# equal contribution)
 1. Tianqin Ning#, Fenghe Yang#, Danli Chen#, Zhenzhen Jia#, Rongqing Yuan, Zhenqin Du, Shuaiyin Liu, Yao Yu, Xiaochuan Dai, Xufeng Niu* and Yubo Fan*, “Synergistically detachable microneedle dressing for programmed treatment of chronic wound”, Adv. Healthc. Mater., 11, 2102180 (2022). (# equal contribution)
 1. Yue Gu, Chunfeng Wang, Namheon Kim, Jingxin Zhang, Tsui Min Wang, Jenifer Stowe, Rohollah Nasiri, Jinfeng Li, Daibo Zhang, Albert Yang, Leo Huan-Hsuan Hsu, Xiaochuan Dai, Jing Mu, Natalie Lawence, Zheyuan Liu, Muyang Lin, Weixin Li, Chonghe Wang, Hua Gong, Yimu Chen, Yusheng Lei, Hongjie Hu, Yang Li, Lin Zhang, Zhenlong Huang, Xingcai Zhang, Samad Ahadian, Pooja Banik, Liangfang Zhang, Xiaocheng Jiang, Peter J. Burke, Ali Khademhosseini, Andrew D. McCulloch and Sheng Xu*, “Three-dimensional transistor arrays for intra- and inter-cellular recording”, Nat. Nanotechnol., 17, 292–300 (2022).
 1. Na Li#, Yuee Zhao#, Yu Liu, Zhe Yin, Rui Liu, Linghao Zhang, Liang Ma, Xiaochuan Dai, Dongsheng Zhou* and Xin Su*, “Self-resetting molecular probes for nucleic acids detection enabled by fuel dissipative systems”, Nano Today, 41, 101308 (2021). (# equal contribution)
 1. Yunfan Guo#,*, Yuxuan Lin#, Kaichen Xie#, Biao Yuan, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Ang-Yu Lu, Cong Su, Enzheng Shi, Kunyan Zhang, Changan Huangfu, Haowei Xu, Zhengyang Cai, Ji-Hoon Park, Qingqing Ji, Jiangtao Wang, Xiaochuan Dai, Xuezeng Tian, Shengxi Huang, Letian Dou, Liying Jiao, Ju Li, Yi Yu, Juan-Carlos Idrobo, Ting Cao, Tomás Palacios and Jing Kong*, “Designing artificial two-dimensional landscapes via atomic-layer substitution”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 118, e2106124118 (2021). (# equal contribution)
 1. Mengjia Zhu, Huimin Wang, Shuo Li, Xiaoping Liang, Mingchao Zhang, Xiaochuan Dai and Yingying Zhang*, “Flexible electrodes for in vivo and in vitro electrophysiogical signal recording”, Adv. Healthc. Mater., 10, 2100646 (2021).

2010–2020 (Graduate and Postgraduate Research)

 1. Pu Deng#, Weiqin Sheng#, Andrew Xu#, Chunmei Li, Yixin Zhang, Xiaochuan Dai, Richard Vo, David L. Kaplan, Huan-Hsuan Hsu* and Xiaocheng Jiang*, “Bottom-up dular design of hydrogel-gate field effect transistor biosensors”, ACS Appl. Bio Mater., 3, 7376–7381 (2020). (# equal contribution)
 1. Monisha Gnanachandra Daniel#, Junyeob Song#, Seied Ali Safiabadi Tali, Xiaochuan Dai and Wei Zhou*, “Sub-10 nm nanolaminated Al2O3/HfO2 coatings for long-term stability of Cu plasmonic nanodisks in physiological environments”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 31952–31961 (2020). (# equal contribution)
 1. Huan-Hsuan Hsu#, Yixin Zhang#, Pu Deng, Xiaochuan Dai and Xiaocheng Jiang*, “Biosynthetic electronic interfaces for bridging microbial and inorganic electron transport”, Nano Lett., 19, 8787–8792 (2019). (# equal contribution)
 1. Xiaochuan Dai#, Richard Vo#, Huan-Hsuan Hsu, Pu Deng, and Xiaocheng Jiang*, “Modular design of hydrogel-gate field effect transistor biosensors”, Nano Lett., 19, 6658–6664 (2019). (# equal contribution)
 1. Hamed H. Bay#, Richard Vo#, Xiaochuan Dai#,*, Huan-Hsuan Hsu, Siran Cao, Zhiming Mo, Wenyi Li, Fiorenzo Omenetto, and Xiaocheng Jiang*, “Hydrogel-gate graphene field effect transistors as multiplexed biosensors”, Nano Lett., 19, 2620–2626 (2019). (# equal contribution)
 1. Xiaochuan Dai, Guosong Hong, Teng Gao and Charles M. Lieber*, “Mesh nanoelectronics: seamless integration of electronics with tissues”, Acc. Chem. Res., 51, 309-318 (2018).
 1. Wei Zhou*, Xiaochuan Dai and Charles M. Lieber*, “Advances in nanowire bioelectronics”, Rep. Prog. Phys., 80, 016701 (2017).
 1. Ning Gao#, Teng Gao#, Xiao Yang, Xiaochuan Dai, Wei Zhou, Anqi Zhang and Charles M. Lieber*, Specific detection of biomolecules in physiological solutions using graphene transistor biosensors”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 113, 14633–14638 (2016). (# equal contribution)
 1. Xiaochuan Dai#, Wei Zhou#, Teng Gao, Jia Liu and Charles M. Lieber*, “Three-dimensional mapping and regulation of action potential propagation in nanoelectronics-innervated tissues”, Nat. Nanotechnol., 11, 776–782 (2016). (# equal contribution)
 1. Chong Xie#,*, Jia Liu#,*, Tian-Ming Fu#,*Xiaochuan Dai, Wei Zhou and Charles M. Lieber*, “Three-dimensional macroporous nanoelectronic networks as minimally invasive brain probes”, Nat. Mater., 14, 1286–1292 (2015). (# equal contribution)
 1. Wei Zhou#, Xiaochuan Dai#, Tian-Ming Fu, Chong Xie, Jia Liu and Charles M. Lieber*, “Long-term stability of nanowire nanoelectronics in physiological environments”, Nano Lett., 14, 1614–1619 (2014). (# equal contribution)
 1. Tian-Ming Fu, Xiaojie Duan*, Zhe Jiang, Xiaochuan Dai, Ping Xie, Zengguang Cheng and Charles M. Lieber*, “Sub-10-nm intracellular bioelectronic probes from nanowire-nanotube heterostructures”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 111, 1259–1264 (2014).
 1. Jia Liu#, Chong Xie#, Xiaochuan Dai#, Lihua Jin, Wei Zhou and Charles M. Lieber*, “Multi-functional three-dimensional macroporous nanoelectronic networks for smart materials”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 110, 6694–6699 (2013). (# equal contribution)

Before 2010 (Undergraduate Research)

 1. Yagang Yao#Xiaochuan Dai#, Chaoqun Feng, Jin Zhang*, Xuelei Liang, Li Ding, Wonmook Choi, Jae-Young Choi*, Jong Min Kim and Zhongfan Liu*, “Crinkling ultralong carbon nanotubes into serpentines by a controlled landing process”, Adv. Mater., 21, 4158–4162 (2009). (# equal contribution)
 1. Andrew B. Stickrath, Elizabeth C. Carroll, Xiaochuan Dai, D. Ahmasi Harris, Aaron Rury, Broc Smith, Kuo-Chun Tang, Jonathan Wert and Roseanne J. Sension*, “Solvent-dependent cage dynamics of small nonpolar radicals: lessons from the photodissociation and geminate recombination of alkylcobalamins”, J. Phys. Chem. A, 113, 8513–8522 (2009).
 1. Yagang Yao, Xiaochuan Dai, Ran Liu, Jin Zhang* and Zhongfan Liu*, “Tuning the diameter of single-walled carbon nanotubes by temperature-mediated chemical vapor deposition”, J. Phys. Chem. C, 113, 13051–13059 (2009).